Vedtægter

                                              VEDTÆGTER

 

 

                                              PUGAD

                      People Uniting and Generating Aid for Development

                                                    

 

                                                              § 1.

Navn og hjemsted :

1.1. Organisationen er en national og international NGO

1.2. Organisationens hjemsted er Tårnby kommune, men er aktiv i hele Danmark og på europæisk niveau

1.3. Organisationen er uafhængig af politiske partier og religiøse bevægelser

 

 

                                                              § 2.

Formål :

2.1. Organisationens primære formål er at arbejde for en virkeliggørelse af FN’s Millenium 2015   

       mål, hvor følgende er de væsentligste fokusområder:

      Menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse.

      Social og økonomisk udvikling

2.2. Handlingsprogram  

     -At sætte underprivilegerede og marginaliserede grupper i stand til at varetage egne interesser

      gennem empowerment, uddannelse og rådgivning

- tilbyde konfliktløsning, når det skønnes nødvendigt, give juridisk rådgivning, give støtte til

  projekter i udviklingslande, der fremmer de ovennævnte formål

- samarbejde med danske og andre såvel nationale som internationale og lokale myndigheder og        

   NGO’er for at opbygge solide partnerskaber, der er nøglen til succes og bæredygtighed og er

   med til at sikre, at effekten af indsatsen rækker ud over det lokale projektområde

 

 

                                                           §3

Medlemsforhold :

3.1. Optagelse

      Som medlem kan optages personer, der tilslutter sig organisationens formål og vil arbejde            .      herfor

      Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer med angivelse af navn,   

      adresse, evt. tlf.nr. mv..

3.2  Kontingent.

          Kontingentet er 120,-kr. årligt og fastsættes for hver regnskabsår, der følger kalenderåret,

          af generalforsamlingen og indbetales senest d.1.6.

          Fra 1. januar 2013 er kontingentet kr. 150,- pr. medlem dog fortsat kr. 120,- for følgende

          grupper: studerende, dagpengemodtagere, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pen-

          sionister

3.3. Eksklusion.

       Medlemmer som på væsentlige punkter handler i strid med PUGADs vedtægter og formål

       kan ekskluderes af organisationen. Bestyrelsen indstiller til eksklusion, der derefter vedtages

       med  2/3 dels flertal på generalforsamlingen

 

 

 

 

 

                                                               §4.

 

Bestyrelsen :

 

4.1       Opgaver.

Organisationens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 7 personer, der vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Der er dog ikke loft på antallet af bestyrelsesmedlemmer, da alle aktive og engagerede medlemmer opfordres til at deltage i arbejdet

 

4.2.     Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt eller, når formanden finder det fornødent, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden eller næstformanden og dirigenten.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed

Bestyrelsen styrer aktiviteterne og godkender arbejdsgruppernes projekter.

 

I tilfælde af formandens fravær underskrives kontrakter mv. af næstformanden

 

 

 

                                                          §5

Generalforsamlingen :

5.1.  organisationens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

5.2.  Tidspunkt og indkaldelse.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar/marts måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel enten i organisationens nyhedsbrev eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge organisationens regnskab.

 

5.3.  Mødeberettigede.

Mødeberettigede er alle medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse.

 

5.4.  Stemmeberettigede.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

        Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, hvor hvert medlem har en stemme.       

 

5.5.  Gennemførelsen.

  1. Valg af referent, dirigent, stemmetællere ( ikke medlemmer af bestyrelsen )
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsens medlemmer ( der kræves 1 års medlemskab før man kan vælges til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor/suppleant
  8. . Evt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremsat til afstemning uden for den tilsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

 

5.6.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes,

        når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af grund .

herfor. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af

        begæringen herom.

 

 

 

                                                                §6

Regnskab og formue :

6.1.  Regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret

 

6.2.  Regnskabet skal revideres af en revisor før generalforsamlingen

 

6.3.  Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i interessegruppens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

6.4.  Kassereren indkasserer organisationens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at den øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses her og udarbejder ligeledes årsregnskabet.

 

 

 

                                                                     §7

 

Tegning og hæftelse :

7.1   Organisationen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden.

 

7.2.  Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene 

        i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske

       anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bank-

       produkter.

       Generalforsamlingen har besluttet, at kassereren alene kan disponere over foreningens midler

       Via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

 

 

                                                                 §8

 

Vedtægtsændringer .

 

8.1.  Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3

        flertal.  Forslag til ændringer sendes senest 14 dage før generalforsamlingen og træder i

        kraft med det samme efter vedtagelse.

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                     §9

 

Opløsning :

 

9.1.   Til organisationens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal

 

Ved opløsning forholdes som følger :

Den formue som måtte være tilbage efter afvikling af organisationens aktiviteter anvises til anden ligesindet, non-profit  ngo- og/eller interesseorganisation

Således vedtaget på PUGADs  stiftende generalforsamling

 

August 2005

 

Revideret Februar 2008

 

Revideret d. 26. Februar 2011 på generalforsamlingen

 

Revideret d. 3. Marts 2012 på generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

Ludvig Blomberg                                                    Einer Lyduch

Dirigent d. 3.3.2012                                                Formand